Kvietimas

Tarptautinė mokslinė konferencija “Profesijų klasifikatoriaus pokyčiai bei profesijų dinamikos įtaka socio-ekonominiams veiksniams” (PROCESS2023) vyks gegužės 18, 2023 Mykolo Romerio Universitete.

Konferencija organizuojama bendradarbiaujant su Ekonomikos ir inovacijų ministerija.

Profesijų turinį, o taip pat ir naujų profesijų atsiradimą bei kai kurių nunykimą, įtakoja daugybė veiksnių.

Globalizacija. Per pastaruosius trisdešimt metų globalizacija, technologiniai pokyčiai ir vyriausybių politiniai sprendimai padarė didžiulius struktūrinius pokyčius darbo rinkoje. Šios pertvarkos kelia precedento neturinčius iššūkius nusistovėjusioms institucijoms ir darbo valdymo madoms, jas lydėjo vis sudėtingesnis reguliavimo tendencijų ir mechanizmų „hibridizavimas“ (Hendrickx ir kt., 2016).  Kaip nurodo Tarptautinė darbo organizacija (2016 ir 2020 m.), Pasaulinių tiekimo grandinių atsiradimas daugeliui besivystančių šalių suteikė naujų galimybių dalyvauti pasaulinėje prekyboje. Tai leido jiems paįvairinti savo ekonomiką ir sukurti naujas darbo vietas. Tarptautinė darbo organizacija (TDO) (2019) pažymi, jog per pastaruosius dešimtmečius struktūriniai, technologiniai, produktyvūs ir organizaciniai pokyčiai paveikė darbo rinką ir paskatino reikšmingai pertvarkyti įmonėse vykstančius procesus. Šio reiškinio pagrindas yra spartėjanti technologinė plėtra, kuria siekiama didinti produktyvumą ir konkurencingumą, tuo pačiu kuriama ir vis konkurencingesnė bei selektyvesnės darbo aplinka. Reikšmingi naujų dirbančiųjų gebėjimų poreikių pokyčiai keičia struktūrinę pusiausvyrą tarp kvalifikuotos darbo jėgos pasiūlos ir paklausos. Ši disproporcija daro įtaką šalių ir regionų ekonomikos sektorių produktyvumui ir konkurencingumui, nes įmonės darbo rinkoje dažnai neranda reikiamo kvalifikuotų darbuotojų kiekio.

Pramonė 4.0. Su „Pramonė 4.0“ susijusių technologijų sklaida artimoje ateityje toliau skatins reikšmingus pokyčius darbo jėgos paklausoje ir pasiūloje. Nors dažnai nėra tikslių duomenų įvertinti poveikį darbo jėgos paklausai ir pasiūlai, reikia atsižvelgti į tai, kad šį pokytį gali kompensuoti naujų žinių, įgūdžių ir gebėjimų turinčių specialistų poreikis. Numatoma, kad „Pramonė 4.0“ reikalaus iš visų veiklos lygių profesionalių žinių apie analitinius ir modeliavimo modelius, kritinę produktų ir procesų analizę, duomenų bazes, informacines sistemas ir programavimo kalbas. Vis svarbesni taps programavimo, technologijų projektavimo, problemų sprendimo ir sprendimų priėmimo bei arbitražo įgūdžiai. „Pramonės 4.0“ poveikį darbo rinkai taip pat galima nustatyti pagal naujų specialistų, tokių kaip daiktų interneto analitikų ir programuotojų, robotizuotų neuroninių tinklų projektavimo ir dirbtinio intelekto bei kibernetinio saugumo inžinierių, paklausą.

Aplinkosauga ir žalioji ekonomika. ES darbotvarkėje skiriamas svarbus dėmesys klimato kaitos poveikiui. Palaikydama ilgalaikius Paryžiaus susitarimo tikslus Europos Sąjungos Taryba priėmė išvadas dėl veiksmų klimato kaitos srityje palaikymo. 2018 m. spalio mėn. ES valstybių narių aplinkos ministrai susitarė dėl naujų tikslų dėl griežtesnių išmetamo CO2 kiekio standartų. Perėjimas prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančios ekonomikos reiškia struktūrinius pokyčius sektoriuose ir profesijose, kai atsiranda arba auga paklausa „ekologiškoms“ profesijoms. Tačiau daugiausiai reikalingas esamų profesijų ekologizavimas. Tai paverčiama naujais įgūdžių rinkiniais, dėl kurių reikia atnaujinti mokymo programas ar net atnaujinti kvalifikacijas visuose švietimo ir mokymo lygmenyse. Šie naujieji „žalieji“ įgūdžiai gali varijuoti nuo labai techninių ir konkrečiam darbui būdingų įgūdžių iki „švelnesnių“ įgūdžių, tokių kaip atsakingas išteklių naudojimas, kuris gali būti aktualus visose profesijose, hierarchijos lygiuose ir sektoriuose. (TDO, 2018).

„Sidabrinė ekonomika“. TDO (2019) duomenimis, per artimiausius dešimtmečius G20 šalyse vyks esminiai demografiniai pokyčiai dėl senėjimo. Ypač didelis gyventojų senėjimo greitis fiksuojamas Japonijoje, kur vyresnių nei 80 metų amžiaus gyventojų dalis iki 2050 m. turėtų išaugti iki 15 procentų. Korėjos Respublikoje vyresnių nei 80 metų gyventojų dalis bus beveik tokia pati kaip ir Japonijoje iki 2050 m. Kiek lėtesnis gyventojų senėjimo tempas fiksuotas ne EBPO šalyse, tačiau numatoma, kad ir ši tendencija keisis. Šios tendencijos sukuria prielaidas „sidabrinei ekonomikai“, kuri viena vertus pasižymės didesniu specialistų skaičiumi teikiant paslaugas vyresniems žmonėms (pvz. sveikatinimo industrija), tačiau kita vertus ilgėjanti gyvenimo trukmė vyresnio amžiaus žmones išlaikys ilgiau aktyvius darbo rinkoje.

Skaitmeninimas. Skaitmeninimas daro didelę įtaką viso pasaulio ekonomikai ir visuomenei. Pats IRT sektorius greitai keičiasi, tačiau IRT paslaugos ir produktai taip pat yra veiksniai formuojant kitus sektorius, įskaitant finansines paslaugas ir gamybą. Be to, tikimasi, kad ateityje skaitmeninimas transformuos kitus sektorius, įskaitant švietimą, žemės ūkį ir mediciną. Pokyčių greitis sektoriuose priklausys nuo daugelio veiksnių, įskaitant ekonominę ir socialinę šalies plėtrą, jos išsidėstymą pasaulinėse tiekimo grandinėse, pagrindinės skaitmeninės infrastruktūros prieinamumą, konkurenciją ir naujas rinkas, socialinį technologijų priėmimą ir prieigą prie aukštos kvalifikacijos darbo jėgos. IRT specialistai nepriskiriami lengvai apibrėžtai profesinei kategorijai. Dabartiniai klasifikatoriai ir profesiniai pogrupiai gali neužfiksuoti naujų profesijų grupių, kurios atsiranda besitęsiant technologinei plėtrai. Naujos profesijos galėtų apimti su dirbtiniu intelektu susijusias profesijas, didžiųjų duomenų analitikus ir kitus, naujomis technologijomis pagrįstus, darbo tipus. IRT sektorius ir atitinkamos jo profesijos pastaraisiais metais sparčiai keitėsi ir tikimasi, kad tai vyks ir ateityje. Darbas pažangiose IRT srityse yra neatsiejama kitų ekonomikos sektorių dalis, ir šiems darbams reikalingi skersiniai įgūdžių rinkiniai. Šiai dienai trūksta patikimų, išsamių ir palyginamų duomenų apie IRT profesijas, todėl sunku palyginti IRT specialistų užimtumą IRT sektoriuje ir įvairiuose sektoriuose.

Tarptautinė mokslinė konferencija skatina gerosios praktikos plėtrą ir bendrą idėjų, koncepcijų, ir praktikų naudojimą, prisidedantį prie ekonominio gyvybingumo.

Laukiame pranešimų bet kuriuo skaitmeninės žiniomis pagrįstos ekonomikos ir visuomenės aspektu, pateikto žemiau, bet tuo neapsiribojant:

  • Profesijų klasifikavimas ir jo sąsajos su Europos įgūdžių (gebėjimų), kvalifikacijų ir profesijų klasifikatoriumi
  • Profesijų turinio dinamika skaitmenizavimo, robotizacijos ir automatizavimo kontekste
  • Struktūriniai pokyčiai darbo rinkos pasiūloje ir paklausoje
  • Aukštą pridėtinę vertę kuriančios profesijos ir jų įtaką ekonomikai

Pagrindiniai pranešėjai

Bus paskelbta